Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko IZ POWER dotyczące zasady konkurencyjności

data publikacji: 30-12-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko IZ POWER dotyczące zasady konkurencyjności.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 10 kwietnia 2015 r. obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania w ramach zasady konkurencyjności oraz podpisania umowy o dofinansowanie, podmiot ma prawo rozpocząć realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zgodnie z przypisem nr 37 do pkt. 7 Podrozdziału 6.5.3 Wytycznych, jeśli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien przeprowadzić stosowną procedurę. Ponadto, § 4 pkt. 5 wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze stycznia 2016 r. mówi, że: Beneficjent oświadcza w imieniu swoim i Partnerów, że postępowania wszczęte w celu zawarcia umów w ramach Projektu oraz wydatki poniesione przed podpisaniem niniejszej umowy a dotyczące realizacji Projektu zostały dokonane zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Należy mieć jednak na względzie, że intencją autorów Wytycznych było wprowadzenie korzystania przez beneficjentów z Bazy Konkurencyjności Fundusze Europejskie jako standardu wyboru wykonawców, natomiast sytuacje wyboru wykonawców przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (bez upublicznienia na Bazie Konkurencyjności Fundusze Europejskie) powinny mieć charakter wyjątkowy i uzasadniony.

Tym samym w celu oceny kwalifikowalności wydatku wynikającego z umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (tj. bez wykorzystania upublicznienia w Bazie Konkurencyjności Fundusze Europejskie), należy zweryfikować, czy wnioskodawca faktycznie rozpoczął realizację projektu oraz czy rozpoczęcie tych działań było uzasadnione (np. okres realizacji projektu rozpoczął się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu). Jednocześnie należy ocenić, czy podmiot spełnił zapisy Wytycznych opisane w Podrozdziale 6.5, w szczególności czy właściwie i precyzyjnie określił przedmiot zamówienia, warunki i kryteria udziału w postępowaniu oraz czy wysłał zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców. Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, zdaniem IZ POWER, nie ma podstaw do uznania tak dokonanego wyboru firmy za nieprawidłową i nałożenia korekty finansowej na beneficjenta.

Jednocześnie informuje się, że każda sprawa w tym zakresie powinna być rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki danego projektu.