Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące dokumentów potwierdzających fakt bycia osobą niepełnosprawną

data publikacji: 23-05-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące dokumentów potwierdzających fakt bycia osobą niepełnosprawną.

Definicja wskaźnika produktu liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie zawartego we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) stwierdza, że mierzy on liczbę osób niepełnosprawnych w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Osobę można wykazać w ww. wskaźniku, jeśli posiada odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.

Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Natomiast osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.