Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące kwalifikowalności dodatku zadaniowego

data publikacji: 04-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące dodatku do wynagrodzenia personelu projektu, o którym mowa w pkt 6-8 sekcji 6.16.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 przyznawanego w sytuacji zwiększenia obowiązków służbowych pracownika. Dodatek jest kwalifikowalny, gdy:

  1. przyznany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
  2. możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy;
  3. został przewidziany w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania lub innych właściwych przepisach prawa pracy;
  4. został wprowadzony przez beneficjenta co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego);
  5. potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników beneficjenta, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu projektu oraz pozostałych pracowników beneficjenta;
  6. dotyczy okresu zaangażowania danej osoby do projektu;
  7. wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków rozumianych jako nowe obowiązki służbowe niewynikające z dotychczasowego zakresu zadań, jak i zwiększenie zaangażowania w ramach dotychczasowych obowiązków służbowych pracownika;
  8. wysokość przyznanego dodatku stanowi nie więcej niż 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w pkt 3 podrozdziału 6.16 Wytycznych, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

Dodatek może zostać rozliczony w ramach projektu jako wyłączne wynagrodzenie za pracę albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu. W przypadku wykonania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.

Podstawą, od której wyliczana jest maksymalna wysokość dodatku (limit 40%) jest wynagrodzenie podstawowe wraz ze składnikami, o których mowa w pkt 3 podrozdziału 6.16 Wytycznych, czyli w szczególności składkami pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkami ponoszonymi na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449). Wynagrodzenie podstawowe należy rozumieć zgodnie z regulaminem wynagrodzeń danej instytucji (patrz przypis nr 84 Wytycznych).