Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące kwalifikowalności uczestników projektu Działania 1.1 PO WER na lata 2014-2020

data publikacji: 08-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące kwalifikowalności uczestników projektu Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 zakończenie udziału uczestnika w projekcie EFS należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z założeniem tego projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu, tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla uczestnika form wsparcia (pkt 13 sekcja 3.3.3). Abstrahując jednak od kwestii ujęcia zakończenia udziału w projekcie, należy podkreślić, iż celem Działania 1.1 PO WER jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W tej sytuacji przerwanie udziału w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia wynika z realizacji celu samego projektu. W związku z tym:

Ad. 1 koszty poniesione w związku z uczestnictwem osoby, która zakończyła udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia są kwalifikowane w przypadku projektów realizowanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków;

Ad.2 ostatni dzień wsparcia udzielonego w projekcie (np. szkoleniu) jest dniem zakończenia udziału w projekcie.

IZ POWER zwraca uwagę na zmianę sposobu pomiaru efektywności zatrudnieniowej na gruncie znowelizowanych Wytycznych w zakresie rynku pracy, w których doprecyzowano sposób weryfikacji kryterium w sytuacji kontynuacji przez uczestnika wsparcia w projekcie.