Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące łączenia pożyczki udzielanej w ramach Działania 6.2 PO KL z dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanymi przez powiatowe urzędy pracy

data publikacji: 06-04-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie łączenia pożyczki udzielanej w ramach Działania 6.2 PO KL z dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanymi przez powiatowe urzędy pracy.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków ze środków publicznych, wspólnotowych lub krajowych, w szczególności otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który został wcześniej sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki.

Opis sytuacji:
Osoba która otrzymała dotację z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przed jej rozpoczęciem, zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach instrumentu pożyczkowego stanowiącego kontynuację projektu w ramach Działania 6.2 PO KL. Zarówno dotacja, jak też pożyczka, miałaby dotyczyć rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie, środki uzyskane z dotacji i pożyczki służyć będą finansowaniu różnych wydatków.

W świetle powyższego, wydaje się, że nie dojdzie do wystąpienia podwójnego finansowania. Równocześnie, spełniony zostanie cel udzielenia dotacji i pożyczki, tj. rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tym niemniej, z uwagi na wysokie ryzyko podwójnego finansowania, IZ PO KL dopuszcza łączenie wsparcia dotacyjnego i zwrotnego wyłącznie w sytuacji zapewnienia procedur eliminujących w znacznym stopniu to ryzyko, w szczególności:

  • osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą powinna we wniosku aplikacyjnym/biznesplanie wskazać wszystkie koszty związane z uruchomieniem działalności, tj. wydatki, które zostaną sfinansowane z dotacji i pożyczki;
  • ten sam biznesplan powinien podlegać weryfikacji przez obie instytucje udzielające wsparcia;
  • nie może wystąpić sytuacja, że przed złożeniem wniosku o pożyczkę lub dotacje osoba ubiegająca się o wsparcie zarejestruje działalność gospodarczą;

Oprócz tego konieczne jest zapewnienie współpracy instytucji udzielających finansowania w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania wypłaconych środków zgodnie z biznesplanem oraz braku podwójnego finansów wydatków.

Bez spełnienia ww. warunków, w opinii IZ PO KL, nie jest możliwe zapewnienie, że nie dochodzi do podwójnego finansowania wydatków. Tym samym, w przypadku niedochowania wspomnianych warunków, nie jest możliwe udzielenie pożyczki ze środków instrumentu utworzonego w ramach Działania 6.2 PO KL.