Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące partnerstw w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (uzupełnienie informacji z dn. 07.04.2016 r.)

data publikacji: 18-05-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia uzupełnienie stanowiska Ministerstwa Rozwoju dotyczącego partnerstw w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (uzupełnienie informacji z dn. 07.04.2016 r.).

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Niezależnie od ww. przepisów ustawowych zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wersja 4 z 24 marca br.) w ramach Programu nie może zostać również zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mogą wywierać na siebie nawzajem dominujący wpływ poprzez powiązania osobowe istniejące pomiędzy tymi podmiotami. Natomiast jedno z obowiązujących w ramach PO WER ogólnych kryteriów formalnych dotyczy ww. warunku z SZOOP i projekty podlegają ocenie m.in. pod tym kątem.

Celem zawartej w SZOOP PO WER regulacji jest uniemożliwienie zawierania partnerstw podmiotów, między którymi istnieje taki stosunek prawny lub faktyczny, który nie pozwala na stworzenie równoprawnych relacji partnerskich. Należy bowiem podkreślić, iż celem projektu partnerskiego jest osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i często nietrwałych działań podejmowanych przez różnych aktorów w tym samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności. Projekty realizowane w partnerstwie powinny z założenia przyczyniać się do nawiązywania rzeczywistej i pogłębionej współpracy między partnerami, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się i – dzięki umożliwieniu podejścia do wymagających całościowego rozwiązania problemów z zupełnie nowej perspektywy – wydatnie zwiększa jakość projektu.

Natomiast powiązania osobowe, czyli różne relacje o charakterze rodzinnym (małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia), majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy, powodujące możliwość wywierania przez lidera projektu dominującego wpływu na partnera lub odwrotnie mogłyby osiągnięcie tych założeń znacząco utrudnić, jeżeli zupełnie nie uniemożliwić.

W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie projektu zakładający powołanie partnerstwa dwóch osób fizycznych (prowadzących działalność gospodarczą – mikroprzedsiębiorstwo), pomiędzy którymi zachodzi stosunek pokrewieństwa w linii: ojciec – syn, zostałby w konkursie ogłoszonym w ramach PO WER odrzucony z powodu niespełnienia ww. kryterium formalnego.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że podmiotami właściwymi do wypowiadania się w zakresie szczegółowych zasad wyboru do dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych w ramach pozostałych programów operacyjnych na lata 2014-2020, w których obowiązują inne niż w PO WER kryteria wyboru projektów, są właściwe instytucje zarządzające.