Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w kwestii dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych z końcem roku środków dotacji celowej

data publikacji: 18-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju w kwestii dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych z końcem roku środków dotacji celowej.

Ministerstwo Rozwoju informuje, iż w związku z nowym rokiem budżetowym dokonane przez beneficjentów zwroty niewykorzystanych z końcem roku środków dotacji celowej podlegają ponownemu przekazaniu przez Instytucję Pośredniczącą (IP) na rzecz tych beneficjentów.

Przedmiotowy zwrot dokonywany jest na zasadach analogicznych do obowiązujących w poprzednim okresie programowania 2007 – 2013. Podstawą przekazania zwróconych przez beneficjentów środków dotacji celowej jest umowa o dofinansowanie projektu zawarta między IP a beneficjentem. Zgodnie z ww. umową beneficjent otrzymuje transze dofinansowania po zatwierdzeniu przez IP wniosku o płatność, w terminach określonych w harmonogramie płatności.

Zwrot środków dotacji celowej na koniec roku budżetowego nie stanowi (co do zasady) rozliczenia transzy, jest bowiem wypełnieniem technicznego obowiązku wynikającego z art. 168 ustawy o finansach publicznych. Ponowna wypłata takich środków do beneficjenta nie stanowi przekazania kolejnej transzy, beneficjent nie ma zatem podstawy o jej ponowne wnioskowanie. W związku z powyższym fakt ten nie jest zarejestrowany w SL2014.

Analogicznie należy postępować w przypadku gdy beneficjent (pomimo braku takiego obowiązku) dokona z końcem roku zwrotu niewykorzystanych środków europejskich (BŚE). Z uwagi na automatyczną wymianę danych na temat wypłaconych zaliczek w ramach BŚE pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a SL2014 należy bezwzględnie pamiętać, aby przygotowując zlecenie płatności do BGK nie uzupełniać pola Numer wniosku o płatność. Tylko takie przygotowanie zlecenia płatności spowoduje, ze dane dotyczące płatności nie zostaną wykazane w SL2014.

Jednocześnie, w celu zminimalizowania kwoty i ilości zwrotów środków niewykorzystanych na finansowanie projektów możliwe jest przekazanie beneficjentom wnioskowanych przez nich zaliczek w ratach, np. w przypadku BŚE na koniec roku budżetowego (o ile dany beneficjent nie planuje zwrotu) a dotacji celowej – na początku kolejnego roku budżetowego. Rozwiązanie to może być stosowane, o ile nie stoi w sprzeczności z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. Należy mieć także na uwadze fakt, że przedmiotowy sposób przekazywania środków ma znaczenie przy ewentualnym wezwaniu do zwrotu i sposobie naliczania odsetek.