Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w kwestii kwalifikowalności wydatków

data publikacji: 07-09-2016

Wojewódzki Urząd Pracy przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju – IZ POWER w kwestii kwalifikowalności wydatków.

W obecnym okresie programowania 2014-2020 podstawowym dokumentem dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) regulującym kwestię kwalifikowalności wydatków są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca POWER (IZ POWER) nie planuje tworzenia dodatkowego dokumentu stanowiącego rozszerzenie ww. Wytycznych na wzór Zasad finansowania PO KL. Niemniej, aby uszczegółowić i doprecyzować niektóre kluczowe zagadnienia związane z kwalifikowalnością wydatków w POWER, IZ POWER przygotowuje komentarze do poszczególnych części Wytycznych.

Poniżej pierwszy materiał dotyczący wnoszenia wkładu własnego niepieniężnego w projektach POWER. Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów POWER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) i ma charakter instruktażowy. Problematyka wkładu własnego w projektach POWER została opisana w umowie o dofinansowanie projektu, wniosku o dofinansowanie projektu oraz Wytycznych, które to dokumenty są wiążące dla stron umów o dofinansowanie, tj. zarówno dla beneficjentów POWER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.

Materiał został opracowany na podstawie Wytycznych z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Do pobrania: