Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w kwestii zasady konkurencyjności i rozeznania rynku

data publikacji: 16-02-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.

1. Termin na złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności (zgodnie z pkt. 8 lit. a tiret vi. Sekcji 6.5.2 Wytycznych) wynosi:

  • nie mniej niż 7 dni – w przypadku dostaw i usług o wartości niższej niż do 209 000 EUR;
  • nie mniej niż 14 dni – w przypadku robót budowlanych o wartości niższej niż 5 225 000 EUR;
  • nie mniej niż 30 dni – w przypadku dostaw i usług o wartości równej lub przekraczającej 209 000 EUR oraz w przypadku robót budowlanych o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 EUR

od daty upublicznienia zapytania ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Ofertę złożoną przez potencjalnego wykonawcę w ostatnim dniu wyznaczonego terminu zamawiający uznaje za ofertę złożoną w terminie (w przypadku ofert nadanych w placówce pocztowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej).

Zamawiający natomiast zobowiązany jest ustalić termin na składanie ofert (osobiście, pocztą tradycyjną czy elektronicznie) z uwzględnieniem minimalnej liczby dni, o których mowa w pkt. 8 lit. a tiret vi. Sekcji 6.5.2 Wytycznych. Ustalenie terminów składania ofert krótszych niż przewidziane w Wytycznych jako minimalne (np. poprzez ustalenie, że oferty można składać osobiście w godzinach pracy biura, tj. do godz. 15.00, podczas gdy ostateczny termin upływa o godz. 23.59 tego samego dnia) może skutkować korektą finansową, o ile wskutek działania zamawiającego doszło do powstania szkody finansowej (realnej lub potencjalnej) – w takim przypadku zastosowanie będzie mieć korekta wskazana w pkt. 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200).

Zasada ustalania terminu składania ofert obowiązująca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 polegająca na tym, że zamawiający może ustalić ostateczny termin osobistego składania ofert w godzinach pracy biura np. do godz. 15.00 ostatniego dnia, nie obowiązuje w ramach obecnej perspektywy finansowej z racji tego, iż przeprowadzenie zamówień w ramach projektów 2014-2020 jest wspomagane przez bazę konkurencyjności umieszczoną w: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

2. Zasada konkurencyjności ma zastosowanie do zamówień o wartości powyżej 50 tys. PLN netto, a rozeznanie rynku, o którym mowa w sekcji 6.5.1 Wytycznych do wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie (w poprzedniej wersji Wytycznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. rozeznanie rynku określono w pkt. 4 podrozdziału 6.2). Zgodnie z Wytycznymi z dnia 10 kwietnia 2015 r., zarówno rozeznanie rynku, jak i zasada konkurencyjności zmierzały do wyboru najkorzystniejszej oferty, jednakże w przypadku zasady konkurencyjności wymagane było ponadto przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Zgodnie z obecnie obowiązującymi Wytycznymi z dnia 19 kwietnia 2016 r., celem rozeznania rynku nie jest jak uprzednio wybór najkorzystniejszej oferty, lecz potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa – bez konieczności przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Celem Wytycznych zatem jest, aby dla wydatków o wartości poniżej 50 tys. PLN netto włącznie zastosowanie miała bardziej uproszczona procedura wyboru najkorzystniejszej oferty aniżeli zasada konkurencyjności.

W związku z faktem, że Wytyczne nie przewidują możliwości zastąpienia procedury rozeznania rynku zasadą konkurencyjności, beneficjenci dla wydatków do 50 tys. PLN netto włącznie mogą zastosować zasadę konkurencyjności pod warunkiem dopełnienia procedur rozeznania rynku wskazanych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie. Bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl dedykowana zamówieniom udzielanym zgodnie z zasadą konkurencyjności nie służy jednak do upubliczniania zapytań ofertowych powstałych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku. Zatem nawet jeśli beneficjent zdecyduje się na zastosowanie zasady konkurencyjności dla wydatków o wartości nieprzekraczającej 50 tys. PLN netto uzupełnionej o procedurę rozeznania rynku, to procedura ta nie będzie obejmować upubliczniania zapytania ofertowego w rozumieniu zasady konkurencyjności, tj. zastosowania bazy konkurencyjności. Oznacza to, że rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200) nie ma zastosowania do zasady konkurencyjności przeprowadzonej dla wydatków do 50 tys. PLN włącznie.