Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pierwszy nabór na stanowiska asesorów do prac w KOP (PO KL/As/1/2008)

09.04.2008 r. - W związku z planowanym powołaniem Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza pierwszy nabór na stanowiska asesorów do prac w Komisjach Oceny Projektów (numer naboru: PO KL/As/1/200

Główne obowiązki:

Do zadań asesora będzie należała ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO KL podczas posiedzeń Komisji Oceny Projektów.

Wykształcenie:

wyższe – magisterskie lub równorzędne 

Wymagania konieczne:

 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie objętej programami operacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • posiadanie wiedzy z zakresu: Prawa Zamówień Publicznych, Ustawy o finansach publicznych, zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym;
 • posiadanie wiedzy związanej z dziedziną, w której osoba ubiega się o przyjęcie na listę asesorów właściwej dla województwa wielkopolskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne;
 • złożenie oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek z prośbą o wpisanie na listę asesorów,
 • CV,
 • wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 2),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów (załącznik nr 3).

Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez aplikanta.

Z kandydatami, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu lub osoby przez niego wyznaczone przeprowadzą rozmowy kwalifikacyjne.

Asesor jest powoływany na czas określony nie dłuższy jednak niż trzy lata. Po upływie tego okresu można ubiegać się ponownie o wpis na listę asesorów. Wybranych zostanie maksymalnie pięciu asesorów z każdej dziedziny.

Za dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, asesorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 zł netto (stawka ustalona na rok 2008).

Asesorem nie może być osoba, która przed upływem 3 lat od dnia dokonania oceny wniosku pozostawała w stosunku pracy lub zlecenia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu lub była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Asesorem nie może być pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ani instytucji nadrzędnej wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Oceny wniosków nie może dokonywać osoba, której jednostka składała wniosek o dofinansowanie w danym konkursie.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r. w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań

z dopiskiem „Konkurs na kandydata do wpisania na listę asesorów do prac Komisji Oceny Projektów”