Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór na eksperta w opiniowaniu wniosku w ramach Działania 9.5

09.04.2008 r. - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór na eksperta, który weźmie udział w opiniowaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Ogłoszenie skierowane jest do osób zatrudnionych lub współpracujących m.in. z jednostkami badawczo-rozwojowymi w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 33, poz 388, z póź. zm.) oraz z uczelniami wyższymi, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stowarzyszeniami działającymi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), z partnerami społeczno-gospodarczymi, samorządami zawodowymi bądź izbami gospodarczymi.
(numer naboru: PO KL/Ek/1/2008)

Wymagania konieczne:

  • posiadanie wykształcenia wyższego i legitymowanie się dyplomem magistra lub inżyniera w dziedzinach objętych programami operacyjnymi.
  • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych programami operacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • posiadanie doświadczenia zawodowego z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • niekaralność za przestępstwa umyślne lub skarbowe;
  • złożenie oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz kwestionariusza osobowego wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w formularzu (załącznik 1).

 

Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez aplikanta. Zgłoszenia, które zostaną przysłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu lub będą niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Z kandydatami, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu lub osoby przez niego wyznaczone przeprowadzą rozmowy kwalifikacyjne.

Za wyrażenie opinii o wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, ekspertowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto.

Ekspertem nie może być osoba, która przed upływem 3 lat od dnia dokonania oceny wniosku pozostawała w stosunku pracy lub zlecenia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu lub była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Ekspertem nie może być pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ani instytucji nadrzędnej wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Opinii o wniosku nie może wydawać osoba, której jednostka złożyła wniosek o dofinansowanie w danym konkursie.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2008 r. w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
z dopiskiem „Nabór na stanowisko eksperta.”