Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

data publikacji: 15-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis beneficjent pomocy powinien przedstawiać informacje dotyczące:

  • wnioskodawcy, 
  • sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
  • prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, 
  • pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem, wszystkie te informacje powinny zostać zawarte w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Do pobrania: