Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Terminowe składanie wniosków o płatność

data publikacji: 19-07-2010

W związku z obowiązywaniem art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i obowiązującymi konsekwencjami nie złożenia wniosku o płatność w terminie, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, że beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność w określonym umową terminie, przy czym jest to dzień wpływu papierowej wersji dokumentu do WUP w Poznaniu.

W wypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.