Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

data publikacji: 20-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 28 czerwca – 7 lipca 2010 roku, w ramach konkursu otwartego nr PO KL/6.1.1/2/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL.

Do pobrania: