Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyciąg z Planów działań na rok 2010

data publikacji: 20-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 28 czerwca br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL, zawartej w uchwale nr 58 Komitetu Monitorującego z dnia 17 czerwca 2010 r., zatwierdziła zmiany w następujących Planach Działania na rok 2010 zgodnie z wnioskiem Instytucji Pośredniczącej (zestawienie zmian poniżej):

  • Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VIII w województwie wielkopolskim, 
  • Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu IX w województwie wielkopolskim.

Ponadto Instytucja Pośrednicząca zawiadamia, iż w związku z nowelizacją Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, zmianie uległy zapisy Planów Działania na rok 2010 dla Priorytetów VI – IX.

Zestawienie zmian wynikających z uchwały nr 58 Komitetu Monitorującego w Planach Działania na 2010 r.

 

Lp.
Miejsce w dokumencie
Dotychczasowy zapis
Obecny zapis
Priorytet VIII
1.
Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1 konkurs otwarty A.1 kryterium dostępu nr 6
Grupę docelową projektu stanowią w 100% pracownicy zatrudnieni w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
Grupę docelową stanowią w 100% pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno – prawnej) zatrudnieni w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przedsiębiorcy z sektora MMŚP (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).
2.
Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1 konkurs otwarty A.1 kryterium strategiczne nr 5
Grupę docelową projektu stanowią w 100% pracownicy zatrudnieni w mikro oraz małych przedsiębiorstwach.
Grupę docelową stanowią w 100% pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno – prawnej) zatrudnieni w mikro oraz małych przedsiębiorstwach; oraz przedsiębiorcy z sektora MMŚP (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).
Priorytet IX
3.
Priorytet IX Działanie 9.5 konkurs otwarty A.1 Kryterium dostępu nr 3
Projekt realizowany jest przez Beneficjenta, którego siedziba znajduje się na terenie powiatu, na obszarze którego realizowany jest projekt lub w partnerstwie z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie powiatu, na terenie którego realizowany jest projekt
Projekt realizowany jest przez Beneficjenta, którego siedziba znajduje się na terenie powiatu województwa wielkopolskiego lub w partnerstwie z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie powiatu województwa wielkopolskiego, a wsparcie w ramach projektu kierowane jest do osób zamieszkałych na terenie przedmiotowego powiatu (osoby zamieszkałe w rozumieniu kodeksu cywilnego).