Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany niektórych przepisów dotyczących EFRR, EFS, FS, w tym dotyczących trwałości projektów

data publikacji: 21-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w dniu 25 czerwca weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego.

W zakresie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), najważniejsza zmiana dotyczy kwestii trwałości projektów (uregulowanej w art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006), którą stosuje się z mocą wsteczną, tj. od dnia 1 stycznia 2007.

W wyniku wejścia w życie ww. zmiany, art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 uzyskał następujące brzmienie:

  1. Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, aby operacja obejmująca inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne zachowała wkład funduszy wyłącznie, jeżeli w terminie pięciu lat od jej zakończenia nie zostanie poddana zasadniczej modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji lub powodującej uzyskanie uzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny.
    Uznaje się, że działania wchodzące w zakres pomocy z EFS nie zachowały tego wkładu wyłącznie wtedy, gdy są one zobowiązane do utrzymania inwestycji w ramach mających zastosowanie przepisów dotyczących pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jeśli zostały one poddane zasadniczej modyfikacji spowodowanej zaprzestaniem działalności produkcyjnej w terminie określonym w tych przepisach.
    Państwa członkowskie mogą skrócić termin określony w akapicie pierwszym do trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 
  2. Państwo członkowskie i instytucja zarządzająca informują Komisję o wszelkich zmianach, o których mowa w ust. 1, w rocznym sprawozdaniu z realizacji, o którym mowa w art. 66. Komisja informuje pozostałe państwa członkowskie. 
  3. Kwoty nienależnie wypłacone podlegają procedurze odzyskiwania zgodnie z art. 98-102. 
  4. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, że przedsiębiorstwa, które są lub zostały objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z ust. 3 w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej w obrębie państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego, nie korzystają z wkładu funduszy. 
  5. Ustępów 1 do 4 nie stosuje się do operacji poddanej zasadniczej modyfikacji w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej spowodowanego upadłością wynikającą z oszukańczego bankructwa.

Powyższe oznacza, że trwałość projektów współfinansowanych z EFS należy rozumieć tylko i wyłącznie w kontekście przepisów o pomocy publicznej. Niemiej jednak, należy zwrócić uwagę na obowiązek zachowania w ww. projektach także trwałości rezultatów, zgodnie z § 14 ust. 2 Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym samym, pomimo wejścia w życie zmiany art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006, beneficjent może zobowiązać się we wniosku i umowie o dofinansowanie projektu do zachowania rezultatów projektu, tj. np. do utrzymania ze środków własnych punktu przedszkolnego w okresie 4 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Ponadto, rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie m.in.: dużych projektów (art. 39-41 rozporządzenia nr 1083/2006), inżynierii finansowej (art. 44 rozporządzenia nr 1083/2006), obowiązków państw członkowskich w zakresie skuteczności (art. 48 rozporządzenia 1083/2006), projektów generujących dochód (art. 55 rozporządzenia 1083/2006), kwalifikowalności (art. 56 rozporządzenia 1083/2006), sprawozdań z realizacji (art. 67 rozporządzenia 1083/2006), deklaracji wydatków (art. 78 rozporządzenia 1083/2006), płatności zaliczkowych (art. 82 rozporządzenia 1083/2006), zamknięcia częściowego programu (art. 88 rozporządzenia 1083/2006) oraz automatycznego anulowania zobowiązań (art. 93-94 rozporządzenia 1083/2006).

Pełen tekst rozporządzenia został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L158 w dniu 24 czerwca 2010 r.