Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków – projekty konkursowe w 2010 roku

data publikacji: 21-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków zaplanowanych na konkursy w 2010 roku:

Działanie/Poddziałanie
PO KL
Numer Konkursu
Alokacja
Stan zakontraktowania
6.1.1
PO KL/6.1.1/2/10
15 631 584,00 PLN
0,00 PLN
6.2
PO KL/6.2/1/10
20 660 469,00 PLN
0,00 PLN
6.3
PO KL/6.3/1/10
 883 047,00 PLN
49 920,00 PLN
7.2.1
PO KL/7.2.1/1/10
21 880 920,00 PLN
0,00 PLN
7.3
PO KL/7.3/1/10
2 000 000,00 PLN
0,00 PLN
8.1.1
PO KL/8.1.1/1/10
50 633 029,17 PLN
0,00 PLN
8.1.2
PO KL/8.1.2/1/10
10 000 000,00 PLN
6 267 005,00 PLN
8.1.2
PO KL/8.1.2/2/10
7 941 207,47 PLN
0,00 PLN
8.1.3
PO KL/8.1.3/1/10
2 385 138,08 PLN
0,00 PLN
8.2.1
PO KL/8.2.1/1/10
7 976 482,94 PLN
0,00 PLN
9.1.1
PO KL/9.1.1/1/10
15 261 777,00 PLN
0,00 PLN
9.1.2
PO KL/9.1.2/1/10
10 137 006,00 PLN
0,00 PLN
9.2
PO KL/9.2/1/10
32 368 768,00 PLN
0,00 PLN
9.3
PO KL/9.3/1/10
11 600 368,00 PLN
0,00 PLN
9.4
PO KL/9.4/1/10
6 080 839,00 PLN
0,00 PLN

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkursy w ramach następujących Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zawieszone:

 • dnia 27 kwietnia br. konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, 
 • dnia 20 lipca br. konkurs w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 
 • dnia 30 marca br. konkurs w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 
 • dnia 27 kwietnia br. konkurs w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 • dnia 16 marca br. konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, PO KL/8.1.2/1/10, 
 • dnia 14 lipca br. konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, dla konkursu nr PO KL/8.1.2/2/10, 
 • dnia 15 czerwca br. iż konkurs w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, 
 • dnia 2 kwietnia br. konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
 • dnia 29 marca br. konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
 • dnia 26 maja br. konkurs w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 
 • dnia 28 czerwca br. konkurs w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Obecnie prowadzony jest nabór dla konkursów w ramach następujących Działań/Poddziałań PO KL: 

 • Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 
 • Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, 
 • Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, 
 • Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenie ustawicznego w formach szkolnych