Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja uzupełniająca, dotycząca rozliczania projektów w ramach PO KL

data publikacji: 21-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – zwanej dalej UFP - oraz zaktualizowanych Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących od dnia 1 stycznia br., w odniesieniu do realizowanych przez Beneficjentów projektów PO KL należy stosować poniżej opisane zasady dotyczące rozliczania wydatków w ramach PO KL.

Naliczanie odsetek

Odsetki jak dla zaległości podatkowych nalicza się:

  • od nieprawidłowości – od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta do dnia zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych na wskazany rachunek (tj. do dnia wpływu na rachunek Ministerstwa Finansów prowadzony w BGK – w części finansowania z EFS – oraz rachunek dysponenta prowadzony w dowolnym banku obsługującym daną instytucję – w części współfinansowania krajowego projektu), 
  • od oszczędności – po upływie 30 dni od zakończenia realizacji projektu, 
  • od dotacji celowej nie wykorzystanej z końcem roku – po terminie wynikającym z art. 168 UFP, tj. po 31 stycznia roku następnego (dotyczy jedynie środków budżetu krajowego), 
  • od środków nierozliczonych w kwocie i w terminie określonym w zaakceptowanym harmonogramie płatności (art. 189 ust. 3 UFP) – od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego dany wydatek.

Odsetek jak dla zaległości podatkowych nie nalicza się w odniesieniu do zwrotów wynikających z korekt finansowych.

Art. 189, ustęp 3 UFP: „W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność”. Powyższą kwestię precyzuje § 10, ustęp 6 Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:. „W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza sie odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność”. Powyższy zapis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.
Przy czym:

  • Dzień przekazania środków - oznacza dzień wypłaty środków przez właściwe instytucje na rzecz beneficjenta tj. dzień dokonania czynności przekazania środków przez ich dawcę (tj. Bank Gospodarstwa Krajowego – w zakresie płatności oraz właściwy dysponent części budżetowej/strona umowy o dofinansowanie projektu – w zakresie współfinansowania) na rzecz Beneficjenta.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż każdy wniosek o płatność Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie projektu. W przypadku standardowego wniosku w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Natomiast w przypadku końcowego wniosku o płatność w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji projektu.

Za termin złożenia wniosku o płatność uznawana jest data dostarczenia wniosku o płatność do IP PO KL (dzień wpływu papierowej wersji dokumentu), a nie data nadania przesyłki. Wniosek o płatność należy złożyć na kwotę rozliczającą kumulatywnie co najmniej 70 % zaliczek otrzymanych do końca okresu rozliczeniowego. Może to być kwota niższa niż w zatwierdzonym harmonogramie płatności. Odsetki będą naliczane na podstawie art. 189, ustęp 3 UFP od kwoty pozostającej do rozliczenia, tj. 70 % kwoty przekazanej zaliczki do końca okresu rozliczeniowego pomniejszonej o kwotę rozliczoną.

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, iż art. 189, ustęp 3 ustawy UFP dotyczy Beneficjentów PO KL otrzymujących zaliczkę i odnosi się do wszystkich wniosków o płatność - poza „cząstkowymi” - czyli do wniosków o płatność wnioskujących o kolejną transzę zaliczki, jak i wniosków o płatność końcową. Nie jest obowiązujący natomiast dla innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, w szczególności partnerów projektu – chyba, że odpowiednie zapisy znalazły się w umowie partnerskiej. W sytuacji, gdy Beneficjent przekazuje zadania w projekcie do realizacji innym podmiotom, występuje stosunek podległości podmiotów, które nie odpowiadają za zarządzanie projektem.

Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż o uznaniu wniosku o płatność za „cząstkowy” decyduje zatwierdzony harmonogram płatności, a nie fakt wnioskowania Beneficjenta bądź nie o kolejną transzę zaliczki we wniosku o płatność. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z Zasadami finansowania PO KL: „Możliwe jest składanie przez Beneficjenta wniosków cząstkowych nie rozliczających 70 % środków i nie wnioskujących o przekazanie kolejnej transzy, przy czym ich zatwierdzenie nie stanowi podstawy do przekazania środków dla beneficjenta i nie powoduje naliczania odsetek, o których mowa w art. 189 ustęp 3 UFP”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, Poz. 1786), art. 3, ustęp 2 i 3: „Zaliczka jest wypłacana w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o dofinansowanie”; „W przypadku gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz jest uzależniona od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części, nie niższej jednak niż 70 % dotychczas otrzymanej zaliczki”. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż przy podejmowaniu decyzji o zatwierdzeniu do wypłaty kolejnej transzy dofinansowania w ramach PO KL i oceniając ten fakt w kontekście poniesienia przez Beneficjenta wydatków w wysokości min. 70 % przekazanych środków, bierze się pod uwagę stan na dzień zatwierdzenia wniosku o płatność i uwzględnia się zarówno środki faktycznie przekazane Beneficjentowi, w tym również po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność, jak i te co do których IP, będąc stroną umowy o dofinansowanie projektu, dokonała zlecenia płatności do BGK na rzecz Beneficjenta. Ponadto Art. 5, ustęp 1 ww. rozporządzenia stanowi, iż: „Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych we wnioskach o płatność złożonych do właściwej instytucji, w terminach i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z systemem realizacji danego programu operacyjnego, lub na zwrocie zaliczki”.

Wprowadzanie zmian do Harmonogramu płatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Beneficjent może wnioskować w każdym momencie o wszelkie zmiany do harmonogramu wraz z wnioskiem o płatność lub oddzielnie. Jednakże Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu nie ma obowiązku akceptacji każdej zmiany. Nie będą akceptowane zmiany mające na celu uniknięcie odsetek z art. 189, ustęp 3 UFP. Natomiast akceptowane mogą być zmiany wynikające z opóźnienia w przekazywaniu transzy płatności uniemożliwiających rozliczenie wydatków w projekcie w terminie lub na określone kwoty.