Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem

data publikacji: 21-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w ramach projektu stanowią wskazany w umowie o dofinansowanie procentowy limit poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków pomniejszonych o kwotę wydatków w ramach cross-financingu. Limit ten stanowi podstawę do rozliczania kosztów pośrednich we wnioskach o płatność w zależności od wysokości przedstawianych do rozliczenia wydatków bezpośrednich zgodnych z budżetem projektu i zasadami kwalifikowalności w ramach PO KL. Nie ma zatem możliwości akceptacji wniosku o płatność, w którym limit kosztów pośrednich nie jest zgodny z limitem wynikającym z umowy o dofinansowanie.