Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wkład własny w ramach Działania 9.4 PO KL

data publikacji: 21-07-2010

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i zapytaniami w zakresie wnoszenia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń w ramach Działania 9.4 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z Zasadami finansowania PO KL wkład własny może być wnoszony w formie dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią.

Wkład własny należy wówczas odnosić do wysokości wynagrodzenia uczestników projektu tj. nauczycieli w momencie udzielania im danej formy wsparcia. Wkład ten powinien zostać wyliczony proporcjonalnie do czasu udziału w projekcie. Wysokość wkładu powinna odnosić się wyłącznie do okresu, w którym uczestnik uczestniczy we wsparciu, z zastrzeżeniem, iż za ten okres przysługuje mu dodatek lub wynagrodzenie. Zapis ten należałoby zatem odnosić jedynie do faktycznego czasu pracy uczestnika. Jednocześnie dokumentami potwierdzającymi poniesienie wkładu własnego w tej formie jest oświadczenie składane przez podmiot wypłacający pozwalające na identyfikację poszczególnych uczestników projektu oraz wysokości wkładu w odniesieniu do każdego z nich.

Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2008 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczyciel w ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest realizować zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Tym samym na podstawie ww. zapisu za czas pracy nauczyciela może być uznany również czas uczestnictwa w studiach podyplomowych lub innego rodzaju formach samokształcenia przypadający na dni wolne od pracy, o ile tak ustalono pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Niemniej jednak w takim przypadku pracodawca powinien oświadczyć, że czas udziału nauczyciela w studiach podyplomowych lub innego rodzaju samokształceniu jest czasem wliczającym się do czasu pracy nauczyciela zgodnie z zapisami ww. ustawy Karta Nauczyciela w ww. oświadczeniu.