Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ubezpieczenie dla osób korzystających ze szkoleń, staży lub przygotowania zawodowego

data publikacji: 26-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób stanowi kwota wypłacanego świadczenia mającego charakter stypendium, bez względu na jego nazwę (np. „dodatek szkoleniowy”), jeżeli z zawartej umowy na realizację szkolenia lub stażu wynika prawo tej osoby do uzyskiwania świadczenia otrzymywanego z tytułu uczestnictwa w szkoleniu (art. 18 ust. 4 pkt 8 ww. ustawy).

Na podstawie art. 16 ust. 9a ww. ustawy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających stypendium w okresie szkolenia , stażu i przygotowania zawodowego, kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące.

Mając na uwadze powyższe, kwotę dodatku szkoleniowego, o której mowa w przypisach nr 53 i 58 Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotyczących kwoty dodatku szkoleniowego), w wysokości nieprzekraczającej 4 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu, należy rozumieć jako kwotę:

  • wypłacaną uczestnikowi projektu, 
  • nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy osób fizycznych, z uwagi na objęcie kwoty stypendium zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwaną dalej „updof” , 
  • nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, zgodnie z przepisami updof od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki innych niż określone w ust. 2 tego artykułu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł, 
  • nie pomniejszoną o składki społeczne, które na podstawie art. 16 ust. 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych finansuje w całości Beneficjent (w związku z tym dodatkowo, oprócz kwoty stypendium, powinny one zostać uwzględnione przez Beneficjenta w budżecie projektu).