Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Brak instrumentów pomocy publicznej w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5

data publikacji: 02-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że wsparcie realizowane w ramach Działania 6.3, a także odpowiednio Działania 7.3 i 9.5, ma na celu podnoszenie aktywności społeczności lokalnych w obszarze zatrudnienia, integracji społecznej i edukacji, m. in. poprzez realizację zadań o charakterze informacyjnym, promocyjnym i szkoleniowym, a także rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego na obszarach wiejskich.

Jednocześnie, ze względu na charakter podejmowanych działań, które powinny koncentrować się na specyficznych problemach społeczności lokalnych, wyłączone zostały instrumenty objęte regułami pomocy publicznej – w tym m. in. wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia, a także projekty szkoleniowe i doradcze kierowane do przedsiębiorców i ich pracowników.

Tym samym, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, formy wsparcia przewidziane w ramach powyższych Poddziałań wykluczają możliwość udzielania pomocy publicznej (pomocy de minimis) na rzecz uczestników projektu.