Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór wniosków w ramach PO KL 6.1.3

Logo Kapitał LudzkiLogo Europejski Fundusz Społeczny

 
 
 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych obejmujących:
instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), związane z realizacją następujących form wsparcia:

  • ­szkoleń
  • staży/przygotowania zawodowego w miejscu pracy
  • prac interwencyjnych
  • przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej
  • doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych
  • doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 11 kwietnia 2008r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego. Dokumentacja dotycząca naboru wniosków jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Alokacja środków Funduszu Pracy na realizację projektów systemowych w 2008 wynosi:
74 780 794,00 zł PLN

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,  ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl