Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w Regulaminie Stypendialnym dotyczącym projektu systemowego pt. ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 04-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 2 sierpnia br. wprowadzony został, zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, zaktualizowany Regulamin Stypendialny dotyczący projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z późniejszą niż pierwotnie zakładano wypłatą stypendiów wydłużeniu ulega okres wydatkowania przedmiotowego stypendium do dnia 30 października 2010 roku. Wydatki określone w Indywidualnym planie rozwoju ucznia (stanowiący załącznik do Wniosku ucznia o przyznanie stypendium), poniesione od dnia 1 września 2009 roku do dnia 30 października 2010 roku, zostaną uznane za kwalifikowalne w ramach przedmiotowego projektu.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż przesunięciu ulega również termin obowiązku sprawozdawczego nałożony na ucznia oraz nauczyciela – opiekuna dydaktycznego zgodnie z § 7 pkt 7 Regulaminu Stypendialnego do dnia 15 listopada 2010 roku.

Do pobrania: