Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Kwota dodatku szkoleniowego w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL oraz kwota stypendium przysługującego uczestnikom stażu/praktyki zawodowej m.in. w ramach Poddziałania 6.1.1. i 7.2.1 PO KL

data publikacji: 09-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z przypisem nr 53 i 58 SzOP PO KL w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL uczestnikom projektu może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. W związku z powyższym, dodatki szkoleniowe wypłacane zgodnie z dotychczasową interpretacją, tj. w wysokości 4,00 PLN, w tym uwzględniające składki ZUS, jako nieprzekraczającej tej kwoty są zgodne z zasadami określonymi w SzOP PO KL.
Jednocześnie w związku ze zmianą od 1 stycznia br. przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352) oraz potrzebą zachowania zgodności z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) kwotę dodatku w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto należy rozumieć jako:
 nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne;
 nie pomniejszoną o składki społeczne, które finansuje w całości beneficjent (w związku z tym dodatkowo, oprócz kwoty dodatku, składki te powinny zostać uwzględnione przez beneficjenta w budżecie projektu)
Wobec potrzeby zachowania przejrzystości wprowadzenia w życie przedmiotowej informacji, będzie ona stosowana do wszystkich konkursów ogłaszanych od dnia 1 sierpnia br. Natomiast obecnie realizowane projekty powinny być wdrażane na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zatwierdzonymi budżetami projektów.
Ponadto, z uwagi na fakt, że przepis art.16 ust. 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy stypendium w okresie szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego, powyższa informacja ma odpowiednie zastosowanie do kwot miesięcznego stypendium przysługującego osobom uczestniczącym w stażu/praktyce zawodowej w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia wypłacanego m.in. w ramach Poddziałania 6.1.1. i 7.2.1 PO KL.