Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Odsetki na rachunkach bankowych projektów realizowanych w ramach PO KL

data publikacji: 09-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki transze dofinansowania przekazywane są beneficjentowi na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy. Jednocześnie odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dofinansowania stanowią jego dochód i nie są traktowane jako przychód projektu, tym samym nie są wykazywane we wniosku o płatność.
Przedmiotowe rozwiązanie zostało wprowadzone przez Instytucję Zarządzającą PO KL w celu uproszczenia zasad realizacji projektów PO KL oraz ograniczenia konieczności monitorowania i zwrotu bardzo drobnych kwot odsetek bankowych. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na fakt, że w ramach PO KL zapewnione jest wydatkowanie środków publicznych w sposób gospodarny, w tym zgodnie z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, poprzez stopniowe przekazywanie zaliczkowych transz dofinansowania i naliczanie odsetek w przypadku ich nieterminowego rozliczania, tj. na kwotę lub w terminie niezgodnymi z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych nie zawiera szczegółowych zapisów dotyczących odsetek od transz dofinansowania narosłych na rachunkach bankowych beneficjentów.
Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL WUP w Poznaniu rekomenduje beneficjentom zakładanie nieoprocentowanych rachunków bankowych na potrzeby realizacji projektów w ramach PO KL w celu uniknięcia wątpliwości dotyczących generowania dochodów przez projekty PO KL.