Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Uchybienia w procedurze udzielania zamówień publicznych

data publikacji: 09-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z wstępnej analizy wyników dotychczas przeprowadzonych przez Instytucję Audytową kontroli, zgodnie z art. 62 1 b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (audyt operacji) wynika, iż głównym źródłem ustaleń o charakterze finansowym są uchybienia w procedurze udzielania zamówień publicznych.
W większości przypadków ustalenia dokonywane przez Urzędy Kontroli Skarbowej dotyczą uchybień/nieprawidłowości stwierdzonych przez audytorów Komisji Europejskiej (KE) i wskazanych w raporcie podsumowującym Plan Działania dla Polski.
Poniżej przedstawiono główne zagadnienia zidentyfikowane przez KE w ramach Planu Działania dla Polski, które powtarzają się w projektach realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013:
1. Zamawiający wymagali, aby potencjalni oferenci dysponowali sprzętem/urządzeniami/maszynami potrzebnymi do realizacji zamówienia już w momencie składania oferty przetargowej;
2. Zamawiający wskazywali w SIWZ, że tylko ograniczony zakres prac można zlecić podwykonawcom;
3. Zamawiający zmieniają ważne elementy ogłoszenia o przetargu (np. przedłużali termin na składanie ofert i zakończenie prac) nie publikując korekty w Dzienniku Urzędowym UE.
Ponadto, w związku z ustaleniami Komisji Europejskiej z misji audytowej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego, w trakcie audytów operacji identyfikowane są przypadki, w których zamawiający żądali, aby oferenci udokumentowali, że dysponują osobami, które legitymują się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Powyższe ustalenie wynika z faktu, że zapisy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych zostały zaimplementowane do polskiego systemu prawnego z opóźnieniem. Przedmiotowe ustalenie dotyczy postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych w okresie od 20 października 2007 r. do 13 grudnia 2008 r., tj. w okresie między upływem terminu na wdrożenie ww. dyrektywy a zmianą przepisów krajowych.
W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na pozostałe przypadki nieprawidłowości w zakresie prawa zamówień publicznych, które zostały zidentyfikowane przez audytorów Komisji Europejskiej w trakcie misji audytowej zrealizowanej w ramach Planu Działań dla Polski. Znalazły się wśród nich:
 zastosowanie przez zamawiającego trybu innego niż podstawowy, kierując się przesłanką pilnej potrzeby udzielenia zamówienia,
 brak w ogłoszeniach o zamówieniu informacji mówiących o tym, że oferenci z innych państw członkowskich mogą składać dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez zamawiającego,
 ograniczenia nakładane na konsorcja, polegające na obowiązku spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich członków konsorcjum przystępujących do przetargu.
Zgodnie z wstępnymi szacunkami Instytucji Audytowej istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że stwierdzone w trakcie audytów operacji błędy finansowe (wydatki niekwalifikowane) przekroczą próg istotności (tj. 2% wydatków deklarowanych do KE w okresie objętym badaniem) w kilku programach operacyjnych.
Istnieje ryzyko, że w przypadku programów, w których wartość błędu znajduje się powyżej progu istotności KE wstrzyma płatności przy jednoczesnym uznaniu za niekwalifikowane wydatków zadeklarowanych w projektach zrealizowanych bez zachowania wymogów dotyczących spełnienia zasady konkurencyjności.
W związku z powyższym, WUP w Poznaniu przypomina Beneficjentom o konieczności prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami określonymi w prawie wspólnotowym.