Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.1

data publikacji: 11-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 06.07.2010 r. – 02.08.2010 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL