Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa po protestach w ramach Poddziałania 6.1.1 (konkurs otwarty)

data publikacji: 13-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów (po protestach), która odbyła się w dniu 2 sierpnia 2010 roku, w ramach konkursu otwartego nr PO KL/6.1.1/2/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL