Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca zamknięcia konkursów ogłoszonych w 2010 r. z dniem 31.12.2010 r.

data publikacji: 31-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poniższe konkursy zostają zamknięte z dniem 31 grudnia br.:

 • PO KL/6.1.1/2/10 
 • PO KL/6.2/1/10 
 • PO KL/6.3/1/10 
 • PO KL/7.2.1/1/10 
 • PO KL/7.2.2/1/10 
 • PO KL/7.3/1/10 
 • PO KL/8.1.1/1/10 
 • PO KL/8.1.2/1/10 
 • PO KL/8.1.2/2/10 
 • PO KL/8.1.3/1/10 
 • PO KL/8.2.1/1/10 
 • PO KL/9.1.1/1/10 
 • PO KL/9.1.2/1/10 
 • PO KL/9.2/1/10 
 • PO KL/9.3/1/10 
 • PO KL/9.4/1/10 
 • PO KL/9.5/1/10

Jednocześnie informujemy, iż terminy ogłoszenia konkursów w 2011 roku zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zawieszenie konkursu otwartego w ramach Działania 9.5 PO KL

data publikacji: 14-09-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/9.5/1/10 zostaje zawieszony z dniem 21 września br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich zaplanowane, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 30 sierpnia br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Konkurs otwarty PO KL/9.5/1/10

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie od dnia 16.08.2010r. dla konkursu otwartego nr PO KL/9.5/1/10 otwartego
w dniu 13.08.2010r.

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
obejmujących:
1. Oddolne inicjatywy lokalne obejmujące:

 • działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich;
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 16.08.2010r., w godzinach od 7.30 do 15.30, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2010 r.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 1 500 000,00 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl