Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.1 - po protestach

data publikacji: 23-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów (po protestach), które odbyły się w dniu 06.08.2010 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego srodka odwoławczego* w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.1/1/10