Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

KOP w ramach konkursów otwartych dla PO KL priorytet IX

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że pierwsze posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursów otwartych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX planowane są w następujących terminach:

  • dla konkursu nr PO KL/9.5/1/08, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w dniach 26 – 30 maja 2008 r.,
  • dla konkursu nr PO KL/9.1.1/1/08, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w dniach 09 – 13 czerwca 2008 r., 
  • dla konkursu nr PO KL/9.1.2/1/08, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w dniach 25 – 30 czerwca 2008 r.
     

Komisje Oceny Projektów dokonają ocen merytorycznych wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji.

Wyniki konkursów będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.