Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

KOP w ramach konkursów otwartych dla PO KL, Priorytet VII

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursów otwartych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII nr PO KL/7.2.1/1/08, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz nr PO KL/7.2.2/1/08 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej rozpocznie się w dniu 14 maja 2008 roku.

Komisja Oceny projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji.

Wyniki konkursów będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy Poznaniu.