Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wymagane dokumenty przy podpisaniu umowy w ramach dzialania 7.1 PO KL

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż na etapie podpisywania umowy ramowej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wymagał będzie od Beneficjentów systemowych złożenia dokumentów zawierających:

  • pełnomocnictwo szczególne dla Dyrektora/Kierownika jednostki, 
  • zatwierdzenie i przystąpienie do realizacji projektu systemowego.

 
Dopuszcza się możliwość złożenia jednego dokumentu zawierającego obie ww. informacje. Ww. dokument/y mogą mieć formę Uchwały, Uchwały i pełnomocnictwa lub inną. Powinny one być wydane przez odpowiedni organ jednostki samorządu terytorialnego, mający uprawnienia do delegowania uprawnień/obowiązków.

Ponadto WUP w Poznaniu zaznacza, iż pełnomocnictwo szczególne do podpisywania umowy ramowej musi zawierać zapisy umożliwiające Dyrektorowi/Kierownikowi jednostki składanie oświadczeń woli, zawieranie umów cywilno – prawnych oraz zaciąganie zobowiązań wynikających z realizacji projektu.

Ponadto ww. dokumenty powinny uwzględniać zapisy dotyczące okresu realizacji, na który zawarta jest umowa ramowa, tj. lata 2008 - 2013 oraz informację na temat corocznie składanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i przyjmowanych do realizacji w formie aneksu (z wyjątkiem wniosku dotyczącego roku budżetowego 2008) wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że kwota, która ma podlegać dyspozycji Dyrektora/Kierownika jednostki wynika ze składanych w każdym roku budżetowym wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Zapis ten pozwoli uniknąć konieczności odnawiania uprawnień w kolejnym roku budżetowym. Z uwagi na fakt, że projekt systemowy trwa przez cały okres wdrażania PO KL, należy wpisać jego tytuł.