Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Kwalifikowalność wydatków poniesionych przed datą rozpoczęcia realizacji projektu w ramach PO KL

data publikacji: 16-09-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z opinią Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL wydatki w ramach projektów PO KL ponoszone są co do zasady w okresie kwalifikowalności równoznacznym z okresem realizacji projektu. W związku z powyższym koszt wydatku poniesionego przed datą rozpoczęcia realizacji projektu należy uznać za niekwalifikowany. Równocześnie należy podkreślić, iż w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL przedmiotowy wydatek mógłby stanowić kwalifikowalny wkład własny niepieniężny, jeżeli zostałby wniesiony do projektu w okresie jego realizacji.