Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS

data publikacji: 17-09-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmiany w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, odnoszące się do wykorzystania różnych metod pracy w środowisku rodzinnym, miały na celu rozszerzenie możliwego do zastosowania w ramach projektów systemowych katalogu instrumentów aktywnej integracji. Rozszerzając ten zapis, umożliwiono wykorzystanie, poza Konferencją Grupy Rodzinnej, także innych form pracy w środowisku rodzinnym, np. mediacji rodzinnej.

Ponadto, zapis odnoszący się do Konferencji Grupy Rodzinnej, jako jednego z instrumentów aktywnej integracji społecznej zostanie usunięty z Zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS przy najbliższej nowelizacji tego dokumentu. Do tego czasu WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o niewykorzystywanie nazwy Konferencja Grupy Rodzinnej i posługiwanie się bardziej ogólnymi sformułowaniami, np. metody pracy w środowisku rodzinnym.

Jednocześnie, prawo do własności przemysłowej chroni nazwę Konferencja Grupy Rodzinnej, natomiast treść metody nie podlega ochronie na podstawie prawa własności przemysłowej, co oznacza, że metoda pracy z rodziną, jaką jest KGR, może być nadal wykorzystywana w ramach projektów systemowych w Działaniu 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa własności przemysłowej, a także prawa autorskiego.

Ponadto, WUP w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o niewykorzystywanie, bez zgody autorów lub właścicieli, materiałów chronionych prawem własności przemysłowej lub prawem autorskim w ramach realizowanych projektów systemowych.