Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca projektów własnych WUP w Poznaniu

data publikacji: 17-09-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 9 września br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu realizację 3 projektów systemowych tj.:

  • projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” Poddziałanie 8.2.2 PO KL. Okres realizacji 06.08.2010 r. – 30.09 2011 r. Celem głównym powyższego projektu jest wsparcie finansowe skierowane do doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego. Całkowita wartość projektu to 2 831 000,00 zł. 
  • projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3 PO KL. Okres realizacji 01.09.2010 r. – 31.08.2011 r. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych, poprzez udzielenie wsparcia uczniom szczególnie uzdolnionym napotykającym na bariery o charakterze ekonomicznym. Całkowita wartość projektu to 1 516 000,00 zł. 
  • projektu systemowego pt. „Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu” Poddziałanie 8.1.2 PO KL realizowanego z partnerem spoza sektora finansów publicznych. Okres realizacji 01.09.2010 r. – 31.08.2011 r. Celem głównym powyższego projektu jest złagodzenie społecznych i regionalnych skutków wynikających ze wzrostu bezrobocia spowodowanego zwolnieniami grupowymi w wielkopolskich przedsiębiorstwach poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu outplacementowego. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy, z przyczyn zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w regionie. Całkowita wartość projektu to 2 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji osób oraz warunków i trybu przyznawania stypendiów zarówno uczniom szczególnie uzdolnionym jak i doktorantom zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl z chwilą ogłoszenia naboru wniosków.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowych projektów udzielają pracownicy Oddziału Informacji i Pomocy Technicznej WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 18.