Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Działania informacyjno-promocyjne w ramach PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w przypadku podejmowania działań informacyjno-promocyjnych (np.: wydruku ulotek, plakatów promocyjnych, certyfikatów, ogłoszeń prasowych, zakupu materiałów promocyjnych) Beneficjenci realizujący Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają obowiązek stosowania zasad określonych w dokumencie Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącym załącznik do Planu Komunikacji PO KL, tym samym ze względów technicznych nie będzie możliwe dokonywanie akceptacji materiałów informacyjno-promocyjnych przez pracowników Instytucji Pośredniczącej.