Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu VI PO KL na projekty innowacyjne testujące

data publikacji: 04-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dla konkursu innowacyjnego testującego ogłoszonego dnia 27 września br. w ramach Priorytetu VI doprecyzowany został zapis w Karcie Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego PO KL.

Do przedmiotowego dokumentu wprowadzono w pkt 3.5 Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektu przypis dotyczący projektów realizowanych w partnerstwie. Ponadto przedmiotowy dokument uzupełniono o zapisy uwzględniające szczegółowe kryteria strategiczne stosowane w ramach konkursu w oparciu o obowiązujący Plan Działania dla Priorytetu VI na rok 2010.

Do pobrania:

Konkurs zamknięty 1/POKL/6/D.1.1/10

data publikacji: 27-09-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków od dnia 29.09.2010 roku dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/10 otwartego w dniu 27.09.2010 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Tematy:

  1. Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej. 
  2. Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.

Minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Tematy: „Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej”, „Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność”, których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań służących wydłużeniu aktywności zawodowej lub godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczaniu dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.

W ramach niniejszego konkursu należy składać projekty innowacyjne, które mogą uwzględniać realizację zadań we współpracy ponadnarodowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu innowacyjnego można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 29.09.2010 roku do dnia 19.11.2010 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Na realizację projektów innowacyjnych wyłonionych do realizacji w ramach konkursu zamkniętego dostępna jest kwota 8 500 000,00 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

* nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od dnia 29.09.2010 roku do dnia 19.11.2010 roku
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
 Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Tematy:
1.   Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej.
2.   Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.
W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Tematy: „Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej”, „Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność”, których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań służących wydłużeniu aktywności zawodowej lub godzeniu
życia zawodowego i rodzinnego oraz
zwalczaniu dyskryminacji w szczególności ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.
W ramach niniejszego konkursu należy składać projekty innowacyjne, które mogą uwzględniać realizację zadań we współpracy ponadnarodowej.
Kryteria wyboru projektu:
Określone w pkt. 5. Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/10
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowanych
 * nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
nie dotyczy
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów innowacyjnych wyłonionych do realizacji w ramach konkursu zamkniętego dostępna jest kwota
8 500 000,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Program PO KL/Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr 1/POKL/6/D.1.1/10
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Program PO KL/Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr 1/POKL/6/D.1.1/10
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 5.7 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/10
Ważne informacje:
Minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki
www.efs.wup.poznan.pl

Dokumentacja konkursowa