Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków – projekty konkursowe w 2010 roku

data publikacji: 01-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków zaplanowanych na konkursy w 2010 roku. Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, iż w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 roku nadal trwa proces podpisywania umów i stan zakontraktowania środków systematycznie ulega zwiększeniu.

Działanie/Poddziałanie
PO KL
Numer Konkursu
Alokacja
Stan zakontraktowania
6.1.1
6.1.1
PO KL/6.1.1/2/10
PO KL/6.1.1/1/10
15 631 584,00 PLN
1 200 000,00 PLN
4 950 838,80 PLN
6.2
PO KL/6.2/1/10
20 660 469,00 PLN
0,00 PLN
6.3
PO KL/6.3/1/10
 883 047,00 PLN
766 305,84 PLN
7.2.1
PO KL/7.2.1/1/10
21 880 920,00 PLN
0,00 PLN
7.3
PO KL/7.3/1/10
2 000 000,00 PLN
0,00 PLN
8.1.1
PO KL/8.1.1/1/10
50 633 029,17 PLN
0,00 PLN
8.1.2
PO KL/8.1.2/1/10
10 000 000,00 PLN
8 100 267,60 PLN
8.1.2
PO KL/8.1.2/2/10
7 941 207,47 PLN
0,00 PLN
8.1.3
PO KL/8.1.3/1/10
2 385 138,08 PLN
0,00 PLN
8.2.1
PO KL/8.2.1/1/10
7 976 482,94 PLN
0,00 PLN
9.1.1
PO KL/9.1.1/1/10
15 261 777,00 PLN
2 034 565,86 PLN
9.1.2
PO KL/9.1.2/1/10
10 137 006,00 PLN
3 078 484,10 PLN
9.2
PO KL/9.2/1/10
32 368 768,00 PLN
0,00 PLN
9.3
PO KL/9.3/1/10
11 600 368,00 PLN
0,00 PLN
9.4
PO KL/9.4/1/10
6 080 839,00 PLN
0,00 PLN
9.5
PO KL/9.5/1/10
1 500 000,00 PLN
0,00 PLN

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkursy w ramach następujących Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zawieszone:

 • dnia 27 kwietnia br. konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, 
 • dnia 20 lipca br. konkurs w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 
 • dnia 30 marca br. konkurs w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 
 • dnia 27 kwietnia br. konkurs w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 • dnia 2 sierpnia br. konkurs w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 
 • dnia 29 lipca br. konkurs w ramach Podziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 
 • dnia 16 marca br. konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, PO KL/8.1.2/1/10, 
 • dnia 14 lipca br. konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, dla konkursu nr PO KL/8.1.2/2/10, 
 • dnia 15 czerwca br. iż konkurs w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, 
 • dnia 2 kwietnia br. konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
 • dnia 29 marca br. konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
 • dnia 26 maja br. konkurs w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 
 • dnia 30 lipca br. konkurs w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, 
 • dnia 28 czerwca br. konkurs w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, 
 • dnia 21 września br. konkurs w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Obecnie prowadzony jest nabór dla konkursu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.