Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Odsetki od dotacji rozwojowej

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także Projekty Systemowe Powiatowych Urzędów Pracy, odsetki powstałe na wyodrębnionym rachunku bankowym pomniejszają kwotę kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta (projekty konkursowe) lub podlegają zwrotowi (w przypadku projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy są przekazywane na bieżąco na rachunek podstawowy Funduszu Pracy danego powiatowego urzędu pracy), chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Jednocześnie ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stanowi, że dotacje udzielone przez samorząd województwa jednostce samorządu terytorialnego (będącej beneficjentem programu operacyjnego) stanowią dochód tej jednostki (art. 204. ust. 1 i 2 w zw. z art. 205.).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku gmin art. 4 ust. 1 pkt 10, w przypadku powiatów art. 5 ust. 1 pkt 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/powiatu stanowią jego dochód własny, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Powyższy przepis ze względu na brak odrębnych regulacji – przesądza, iż odsetki od dotacji rozwojowej znajdującej się na rachunkach bankowych gmin/powiatów stanowią ich dochód własny.