Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komisja Oceny Projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL

data publikacji: 07-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż czwarte posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.2.1/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw- projekty konkursowe, rozpocznie się w dniu 11.10.2010 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.