Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pierwszy typ projektu w ramach Działania 9.5 PO KL

data publikacji: 08-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL z 1 czerwca 2010 r. jednym z typów projektów w ramach Działania 9.5 są działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich.

Powyższy typ projektu został wprowadzony w celu zapewnienia realizacji takich projektów, które zapoczątkują w społecznościach lokalnych proces trwałych zmian oraz będą inspiracją do podjęcia nowych działań w obszarze edukacji przez mieszkańców danej społeczności. Zmiana typu projektu jest zatem, po wprowadzeniu zasady empowerment, kolejnym krokiem zmierzającym do uczynienia z projektów współfinansowanych z EFS katalizatorów zmian w społecznościach lokalnych.

Poprzez omawiany typ projektu należy rozumieć takie przedsięwzięcia, których realizacja przyczyni się do poprawy warunków rozwoju edukacji, a więc po zakończeniu projektu pozwoli na podejmowanie kolejnych działań z wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań lub nabytych doświadczeń. Wśród przykładowych projektów może się zatem znaleźć doradztwo i szkolenia dla lokalnych liderów edukacyjnych, organizacja zajęć edukacyjnych przez nauczyciela lokalnej szkoły z zastosowaniem metody, którą będzie on mógł wykorzystać po zakończeniu realizacji projektu w swojej codziennej pracy czy organizacja szkoleń lub zajęć, których słuchacze wykorzystają nabytą wiedzę na dalszej ścieżce edukacyjnej.

Należy zatem podkreślić, że istotnym elementem projektu będzie uzasadnienie, w jaki sposób przedsięwzięcia podejmowane w projekcie (informacyjne, promocyjne, szkoleniowe lub doradcze) wpłyną na poprawę warunków rozwoju edukacji, a więc w jaki sposób zainicjują pozytywne zmiany w obszarze edukacji w danej społeczności.