Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca niewydatkowanych środków dotacji celowej w 2010 r.

data publikacji: 15-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów nie przewiduje się wydania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

W związku z powyższym, w bieżącym roku Beneficjenci zwolnieni są z obowiązku informowania Instytucji Pośredniczącej o kwocie przekazanej dotacji, która nie zostanie wydatkowana do końca 2010 roku, wynikającego z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL (§ 8 ust. 11).

Ponadto WUP w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z art. 168 Ustawy o finansach publicznych współfinansowanie otrzymane przez Beneficjentów w formie dotacji celowej (odpowiednio Paragraf 2009 – wydatki bieżące oraz Paragraf 6209 – wydatki majątkowe) w części niewykorzystanej do końca 2010 roku podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Powyższy obowiązek nie dotyczy środków, które Beneficjent otrzymał z budżetu środków europejskich (odpowiednio Paragraf 2007 – wydatki bieżące oraz Paragraf 6207 – wydatki majątkowe).