Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Piąte posiedzenie KOP w ramach Poddziałania 6.1.1 (po odwołaniu)

data publikacji: 20-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że piąte posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI nr PO KL/6.1.1/2/10, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, odbędzie się w dniu 12 października 2010 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.