Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Koszt świadczenia urlopowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż co do zasady świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawców, którzy zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) nie są zobligowani do tworzenia wymienionego funduszu jest kosztem kwalifikowanym w ramach PO KL.

Należy jednak zaznaczyć, że nie jest możliwe jednoczesne finansowanie w ramach projektu świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikowi przez beneficjenta tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i kwalifikującego w ramach projektu odpisy na wymieniony fundusz.

Ponadto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty dotyczące projektu powinny odnosić się wyłącznie do okresu realizacji projektu oraz zaangażowania pracownika w projekcie.