Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady dokonywania zmian metodologii ryczałtowych kosztów pośrednich w trakcie trwania projektów

data publikacji: 22-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 4 ust. 2 Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik do Zasad finansowania PO KL, koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w ramach projektu stanowią wskazany w umowie o dofinansowanie procentowy limit poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków pomniejszonych o kwotę wydatków w ramach cross-financingu. Limit ten powinien stanowić podstawę do rozliczania kosztów pośrednich we wszystkich wnioskach o płatność. Równocześnie limit ten nie powinien co do zasady ulegać zmianom w trakcie realizacji projektu. Z uwagi na przyjętą metodologię wyliczania ryczałtowych kosztów pośrednich WUP w Poznaniu wskazuje na mogące się pojawić w tym zakresie wyjątki:

 1. Zmiany wynikające z błędnie sporządzonej metodologii
  Procentowy limit kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ustalany jest na podstawie metodologii zawartej we wniosku o dofinansowanie. Metodologia ta może podlegać weryfikacji podczas kontroli. W przypadku zatem, gdy kontrola ustali błędy we wspomnianej metodologii, które powodują, iż prawidłowy procent kosztów pośrednich powinien być: 
  • niższy niż wskazany w umowie o dofinansowanie projektu – w takiej sytuacji instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu podejmuje decyzję o uznaniu części lub całości kosztów pośrednich za niekwalifikowalne, w celu dostosowania rozliczanych kosztów pośrednich do właściwego limitu. Odpowiedniemu aneksowaniu ulegnie również umowa o dofinansowanie projektu w taki sposób, aby wskazać właściwą wartość kosztów pośrednich; 
  • wyższy niż wskazany w umowie o dofinansowanie projektu – w takiej sytuacji limit wskazany w umowie pozostaje bez zmian.
 2. Zmiany wynikające z modyfikacji wydatków w ramach cross-financingu.
  Limit kosztów pośrednich może ulegać zmianie w związku z planowanymi przez beneficjenta zmianami kwot wydatków w ramach cross-financingu ujętych w budżecie projektu. W takiej sytuacji zmianie ulega procent kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, w związku z czym:
  • konieczne jest aneksowanie umowy o dofinansowanie, tak aby zawierała prawidłowy procent kosztów pośrednich; 
  • Instytucja Zarządzająca PO KL wyjątkowo dopuszcza możliwość kumulatywnego rozliczenia we wniosku o płatność ryczałtowych kosztów pośrednich, tak aby kwota kosztów pośrednich rozliczonych w ramach projektu była zgodna z limitem wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu; 
  • korekta kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo powinna nastąpić w najbliższym wniosku o płatność po zawarciu aneksu do umowy wskazującego prawidłowy procent kosztów pośrednich.

Należy podkreślić, że powyższy sposób postępowania powinien mieć zastosowanie wyłącznie w ww. przypadkach, gdyż podstawową zasadą jest, iż koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo wykazywane są w każdym wniosku o płatność w wysokości wynikającej z limitu procentowego określanego w umowie o dofinansowanie projektu.