Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/10

data publikacji: 05-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 05.11.2010 roku ogłoszony zostaje konkurs zamknięty dla projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 05.11.2010 roku do dnia 07.12.2010 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

W ramach ogłoszonego konkursu dla Priorytetu VII mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Tematy:

  1. „Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, 
  2. „Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia”,

których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań służących zapewnieniu trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej lub aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów


W terminie od 5 listopada 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/10 na projekty innowacyjne testujące w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty innowacyjne testujące w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
 
od dnia 05.11.2010 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Wnioski będą przyjmowane do 7 grudnia 2010 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Tematy:
1.     Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej.
2.     Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.
W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Tematy: „Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, „Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia”, których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań służących zapewnieniu trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej lub aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.
W ramach niniejszego konkursu należy składać projekty innowacyjne, które mogą uwzględniać realizację zadań we współpracy ponadnarodowej.
Kryteria wyboru projektu:
Określone w pkt V Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/10.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów wynosi 100%*wydatków kwalifikowanych
* nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej
Minimalna kwota dofinansowania projektu:
1 000 000,00 zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
w ramach konkursu dostępna jest kwota
6 000 000,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Program PO KL/Konkursy/nabór projektów/ Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7/D.1.1/10.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Program PO KL/Konkursy/nabór projektów/ Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7/D.1.1/10.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt 5.7. Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/10.
Ważne informacje:
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej
 
Linki