Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty 1/POKL/7/D.1.1/10 - projekty innowacyjne

data publikacji: 05-11-2010

W terminie od 5 listopada 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/10 na projekty innowacyjne testujące w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty innowacyjne testujące w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
 
od dnia 05.11.2010 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Wnioski będą przyjmowane do 7 grudnia 2010 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Tematy:
1.     Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej.
2.     Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.
W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Tematy: „Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, „Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia”, których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań służących zapewnieniu trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej lub aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.
W ramach niniejszego konkursu należy składać projekty innowacyjne, które mogą uwzględniać realizację zadań we współpracy ponadnarodowej.
Kryteria wyboru projektu:
Określone w pkt V Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/10.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów wynosi 100%*wydatków kwalifikowanych
* nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej
Minimalna kwota dofinansowania projektu:
1 000 000,00 zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
w ramach konkursu dostępna jest kwota
6 000 000,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Program PO KL/Konkursy/nabór projektów/ Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7/D.1.1/10.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Program PO KL/Konkursy/nabór projektów/ Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7/D.1.1/10.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt 5.7. Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/10.
Ważne informacje:
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej
 
Linki

Informacje

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków od dnia 05.11.2010 roku dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/10 otwartego w dniu 05.11.2010 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Tematy:

  1. Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej. 
  2. Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Tematy: „Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, „Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia”, których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań służących zapewnieniu trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej lub aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

W ramach niniejszego konkursu można składać projekty innowacyjne, które uwzględniają realizację zadań we współpracy ponadnarodowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu innowacyjnego można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 05.11.2010 roku do dnia 07.12.2010 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Na realizację projektów innowacyjnych wyłonionych do realizacji w ramach konkursu zamkniętego dostępna jest kwota 6 000 000,00 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Dokumentacja konkursowa