Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o konkursach

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwającym konkursie otwartym,
w ramach następujących Działań/ Poddziałań:

 • 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, 
 • 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, 
 • 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 
 • 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 • 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, 
 • 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 
 • 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, 
 • 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 
 • 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, 
 • 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, 
 • 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
 • 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
 • 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 
 • 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, 
 • 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, 
 • 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
   

Zobacz: Konkursy PO KL